Pedagog

Pedagog szkolny jest do dyspozycji rodziców w godzinach pracy lub w innych po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Godziny pracy:  Pedagog szkolny mgr Anna Kotara
Poniedziałek

7.30-13.30

Wtorek  7.30-12.30
Środa  8.00-1.30
Czwartek

7.30-13.30

Piątek  11.00-12.30

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.”  

/Karl Hesselbacher/

Nie taki pedagog straszny jak go malują!

czyli ….do czego (komu) służy pedagog szkolny?

 

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, 

A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

v  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

v  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

v  Masz problemy rodzinne

v  Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

v  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

v  Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób

v  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

v  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

 

Głównym partnerem w mojej pracy jest uczeń.

 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?
Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli   czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja   będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

 

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Komendą Powiatową Policją
 • Sądem Rejonowy – III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich

v  Pedagogami z innych szkół

 

ZWIĘZŁY PORADNIK DLA RODZICÓW, a w nim:

§  Czym jest uzależnienie?

§  Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo

§  Dzieci zahamowane psychoruchowo

§  Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły

§  Przemawiasz czy rozmawiasz? – krótki test dla rodziców (i nie tylko)

§  Rozwód w rodzinie

§  Żałoba w rodzinie

§  ANOREXIA NERVOSA – Jadłowstręt psychiczny

§  BULIMIA NERVOS Żarłoczność psychiczna

§  Zaburzenia hiperkinetyczne – ADHD

§  Internetoholizm

§  Akcja „Słowa ranią na całe życie”

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:
•    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
•    Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
•    Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
•    Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
•    Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
•    Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
•    Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
________________________________________
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:

•    Diagnozowaniu środowiska ucznia,
•    Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
•    Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
•    Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
•    Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
•    Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
•    Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
•    Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
•    Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
•    Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,
________________________________________
Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

•    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
•    Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
•    Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.
•    Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
•    Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.
•    Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.
•    Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
________________________________________
Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

•    Rodzicami.
•    Nauczycielami
•    Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
•    Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
•    Poradniami Specjalistycznymi.
•    Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
________________________________________
Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

•    Zajęcia integracyjne
•    Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, )
•    Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
•    Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,
•    Porady dla uczniów,
•    Porady, konsultacje dla rodziców,
•    Porady i konsultacje dla nauczycieli.
•    Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
•    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
•    Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
•    Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
________________________________________
Pracę wychowawczą i profilaktyczną w szkole, której koordynatorem jest pedagog szkolny, reguluje także
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem lin

Instytucje udzielające pomocy:

WAŻNE TELEFONY

 

 Nazwa instytucji   Numer telefonu
POLICJAzespół ds. nieletnich 33/843 11 62
POLICJA – telefon dla ofiar przemocy 33 / 847 52 07
POLICJAprewencja 33/842 40 31
SĄD REJONOWYW OŚWIĘCIMIU 33/842 42 62
KURATOR SĄDOWY (WYDZIAŁ RODZINNY) 33/876 38 64
PROKURATURA REJONOWA W OŚWIĘCIMIU 33/842 22 29
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OŚWIĘCIMIU 33/843 11 62
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GROJCU 33/842 88 03,33/843 51 47,
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIĘCIMIU 33/842 34 42,33/847 90 00
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY 33/843 05 66
IZBA WYTRZEŹWIEŃ 32/217 40 24
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 33/842 23 29
 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 33/815 99 68
 PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ    33/844 82 00
PORADNIA LECZENIA ODWYKOWEGO   33/844 29 77
 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OŚWIĘCIMIU  33/842 93 10
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OŚWIĘCIMIU 33/844 95 20
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu 33/8474555
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ –(kościółśw. Maksymiliana) 33/844 03 70
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE (BEZPŁATNY telefon całodobowy) 801 120 002

 

 

 

 

 

 

ADRESY I TELEFONY

Młodzieżowy telefon zaufania – 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
Pomarańczowa linia – 0 801 140 068
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.
Krakowski Telefon Zaufania – 12 413 71 33
Informacja Toksykologiczna – 12 647 11 05
Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin – 12 411 60 44
Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 0 800 12 00 02

 

 

Link dla nauczyciela:       – do nauczyciela

 

Jak rozmawiać z uczniem…

 • Nie porównuj go z innymi uczniami mówiąc: dlaczego inni potrafią, a ty nie. On chcę, byś rozumiał jego trudności.
 • Nie zawstydzaj go przed całą klasą mówiąc: czy nie mogłeś się lepiej ubrać? Ono chce być szanowane przez ciebie.
 • Nie odbieraj nadziei mówiąc: nic z ciebie nie będzie. Dziecko chce wierzyć, że coś w życiu osiągnie.
 • Nie lekceważ uczuć mówiąc: tu jest miejsce na naukę, problemy zostaw za drzwiami. Dziecko potrzebuje wsparcia.
 • Nie oceniaj mówiąc: jesteś po prostu nieukiem! Dziecko ma prawo dobrze myśleć o sobie.
 • Nie moralizuj mówiąc: przestań się użalać, zabieraj się do roboty. Dziecko potrzebuje twojego zrozumienia.
 • Nie przypisuj mu złych intencji mówiąc: ty po prostu robisz mi na złość! Świat wydaje się wtedy dziecku nieprzyjazny.
 • Nie okazuj dezaprobaty, gdy dziecko ma kłopoty z zapamiętaniem pytając: co tak słabo? Wydaje mu się wtedy, że do niczego się nie nadaje. Dziecko potrzebuje dowartościowania.

Siła języka akceptacji

Prosty automat do otwierania drzwi wg Thomasa Gordona.

Jednym z najskuteczniejszych i najbardziej konstruktywnych sposobów odpowiadania na wypowiedzi dzieci i młodzieży dotyczące odczuć lub problemów jest „automat do otwierania drzwi” lub zaproszenie, by więcej powiedzieć. Istnieją odpowiedzi, które nie przekazują żadnych osobistych myśli, sądów lub uczuć słuchacza, a jednak wzywają dziecko, aby pozwoliło wziąć udział w jego własnych myślach, sądach lub uczuciach. Otwierają mu drzwi, zachęcają je do mówienia. Najprostszymi z nich są tak niezobowiązujące odpowiedzi jak:

 • „ach”,
 • „och”,
 • „hm…hm..”,
 • „interesujące”,
 • „rzeczywiście” ,
 • „serio?”,
 • „ty to zrobiłeś, co”,
 • „doprawdy?”,

Inne trochę wyraźniej przekazują zachętę do mówienia lub mówienia więcej:

 • „Opowiedz mi o tym!”,
 • „chciałbym coś o tym usłyszeć”,
 • „interesowałby mnie twój punkt widzenia”,
 • „chciałbyś o tym pomówić”,
 • „porozmawiajmy sobie o tym”,
 • „opowiedz mi całą historię”,
 • „mówże, słucham!”,
 • „to brzmi, jak gdybyś miał o tym cos do powiedzenia”,
 • „to wydaje się być czymś dla ciebie bardzo ważnym”.

Te otwieracze drzwi lub zachęty do mówienia mogą bardzo ułatwić drogę do komunikacji. Pobudzają drugiego człowieka, żeby zaczął mówić albo żeby mówił dalej

Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:

 

1.Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobisteji szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

 

2.Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

 

3.Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

 

4.Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

 

5.Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.