ZPB

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ w ramach programu SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie  z działań w roku szkolnym 2018/2019

 

 

A to już historia…….

Program Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w naszej szkole:

 • w październiku 2007 roku nasze gimnazjum podjęło starania w celu uzyskania certyfikatu w programie „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa”, realizowanym przez Małopolską Komendę Policji we współpracy z regionem Hollands Midden. Realizacja programu miła na celu rozpoznanie i zidentyfikowanie zagrożenia w szkole i jej środowisku oraz ukierunkowanie działań mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli.pobrane-1
 • w dniu 14.04.2008r. zostały przedstawione wyniki ankiet, co pozwoliło zdiagnozować zagrożenia oraz określić możliwości zmniejszenia ich skali w środowisku oraz zdefiniować działania oraz partnerów programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Partnerami naszej szkoły są: Wójt Gminy Oświęcim; Andrzej Bibrzycki Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu Rada Rodziców GG Rada Uczniowska GG Rada Pedagogiczna GG
 • Dnia 23 marca 2009 nasze gimnazjum złożyło swój wniosek o przyznanie certyfikacji w programie Szkoła Promująca Bezpieczeństwo do Wydziału Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie.
 • Dnia 6 maja 2009r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Dyrektorem szkoły panią mgr Wiesławą Pawłowską i pełnomocnikiem ds. programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w celu kontroli dokumentacji i spełnienia warunków określonych przez regulamin programu do pozyskania przez szkołę certyfikacji.
 • Szkoła otrzymuje certyfikatu Szkoła promująca bezpieczeństwo” w ramach ZPB w edycji 2009-2011
 • 05.2011r. Szkoła wystąpiła z wnioskiem o audyt, celem którego będzie przedłużenie Certyfikatu dla szkoły na pięć lat.
 • Szkoła otrzymuje przedłużenie certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” w ramach ZPB w edycji 2011-2016
 • 08 – 10.2016 Szkoła podejmuje starania o uzyskanie certyfikatu Lidera w programie ZPB
 • Styczeń 2017 – szkoła otrzymuje tytuł lidera
  w projektu szkoła promująca bezpieczeństwo

 

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ w ramach programu SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu 

Rodzaj zadania
Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w celu doskonalenia poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez dalszą realizację: – dodatkowych patroli policji podczas dyskotek i imprez szkolno-środowiskowych,-informowaniem policji nt. nagłych zdarzeń mających miejsce na terenie szkoły-  pogadanki i prelekcje profilaktyczno-prewencyjne przedstawicieli policji z młodzieżą szkoły oraz ich rodzicami,

– propagowanie programu ZPB poprzez: gazetki szkolne, komunikaty podawane przez radiowęzeł szkolny, stronę internetową szkoły, lokalną prasę, itp.

Bieżąca diagnoza bezpieczeństwa w szkole (ankiety, obserwacje, wywiady- monitorowanie wśród uczniów, rodziców bezpieczeństwa, analiza wyników, zapoznanie wynikami Radę Pedagogiczną, reagowanie na niepokojące sygnały) 
Świadomość prawna nastolatka – szkolenie klas VII- prawa osób nieletnichPrawo – przywilej czy… kara? Przestępczość wśródnieletnich i jej przyczyny, odpowiedzialność za własne czyny – cywilna i karna. 
Bezpieczna droga do szkoły – prelekcje dla klas I Sz.P.
Stała współpraca w ramach ZPB: z Samorządem Uczniowskim, min. w czasie: organizacji Tygodnia Profilaktyki w czasie którego odbędą się konkursy:ü  na gazetkę klasową nt.życia bez uzależnień, stop przemocyü  wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kontynuacja działań Samorządu Uczniowskiego w celu utrzymania bezpieczeństwa w toaletach uczniowskich. 
Zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, cyberprzemoc, cyberprzestępczość, zjawiska narkotykowe w cyberprzestrzeni- szkolenie młodzieży klas V,VI,VII 
Zaburzenia psychiczne, jako konsekwencje używania środków psychoaktywnych prelekcje dla klas VI, VII
Mity i fakty nt. uzależnień – dwugodzinne warsztaty dla gimnazjum klasy II 
Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami, środkami psychoaktywnymi -wykorzystywanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych. – /alkohol, papierosy, narkotyki, dopalaczeitp./ – prelekcje dla gimnazjum klas III
Przemoc, eskalacja konfliktu – konsekwencje prawne stosowania przemocy – prelekcje dla klas gimnazjum klasy II, szkoła podstawowa klasa VII
Agresja i autoagresja, czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami – warsztaty dla klas gimnazjum klasy II, sz. p. klasy VII
Diagnozowanie wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa, potrzeb oraz zagrożeń: ankiety, wywiady, obserwacje 
Organizacja jasełek środowiskowych dla społeczności lokalnej z udziałem partnerów w Programie ZPB
Organizacja środowiskowego pikniku rodzinnego z udziałem partnerów ZPB.  Pokaz sprzętu policji.
Organizacja wyjść uczniów klas III gimnazjum do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu 
Organizacja wyjść uczniów klas I-III Sz. P. do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu 
Szkolenie młodzieży klas III gimnazjum z udzielania pomocy przedmedycznej  
Organizacja Teatru profilaktycznego „Wspomnienia Narkomanki” dla uczniów klas II-III gimnazjum oraz V-VII Sz. P.
Informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu
Współpraca szkoły z Gminnym Punktem Konsultacyjno- Terapeutycznym (kierowanie na konsultacje młodzież oraz rodziców z problemami wychowawczymi) 
Współpraca z GOPS i MOPS – udział pedagoga/psychologa w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie – procedura  Niebieskiej Karty  

 Partnerzy gimnazjum w realizacji ZPB w roku szkolnym 2017/2018

 1. 1.Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
 2. Urząd Gminy Oświęcim- Wójt Gminy Oświęcim – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców
 5. p.Piotr Rychły – Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM
 6. p. Zbigniew Krempicki warsztaty Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
 7. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Oświęcimiu
 8. Terapeuta z Punktu Terapeutycznego: pan Edward Zoń
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu.
 11. Sanepid Oświęcim

Wszystkim Partnerom w realizacji programu serdecznie dziękujemy i liczymy na owocną współpracę!!!!

 

Zintegrowany Plan Działania „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Sprawozdanie  z działań w roku szkolnym 2016/2017

 W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w roku szkolnym 2016/2017 podjęto następujące działania:

 • Współpraca z partnerami w realizacji projektu ZPB: KPP
  w Oświęcimiu, GOPS w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu przy UG Oświęcim, Wójt Gminy Oświęcim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, pan E.Zoń -Terapeuta Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego dla ofiar przemocy w rodzinie

Zakres współpracy z partnerami w realizacji projektu:

KPP w Oświęcimiu:

 • patrole policji podczas dyskotek i imprez szkolno-środowiskowych, rozmowy profilaktyczne z uczniami zagrożonymi demoralizacją, pogadanki i prelekcje profilaktyczno-prewencyjne przedstawicieli policji z młodzieżą szkoły oraz ich rodzicami, angażowanie policji w realizacji imprez środowiskowych – pokazy sprzętu policji, promowanie programu ZPB – przekazywanie informacji zdarzeń z udziałem uczniów na terenie szkoły do KPP w Oświęcimiu – Organizacja szkoleń prowadzonych przez przedstawiciela policji nt. Świadomości prawnej nastolatka –prawa osób nieletnich. Prawo – przywilej czy… kara? Przestępczość wśród nieletnich i jej przyczyny, odpowiedzialność za własne czyny – cywilna i karna.

GOPS, MOPS w Oświęcimiu:

– współpraca w grupach roboczych zespołów interdyscyplinarnych na terenie GOPS i MOPS zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty

– współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin uczniów naszej szkoły

– Organizacja pomocy materialnej dla rodzin najuboższych gminy w środowisku lokalnym

Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie:

 • Organizacja Tygodnia Profilaktyki w ramach którego odbyły się min. warsztaty:
 • „Mity i fakty nt. uzależnień od środków psychoaktywnych” – dwugodzinne warsztaty dla klas II z przedstawicielem Biura Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • Finansowanie działań profilaktycznych na terenie szkoły w ramach których odbyły się min. warsztaty:

-„Mity i fakty nt. uzależnień od środków psychoaktywnych” – dwugodzinne warsztaty dla klas II  z przedstawicielem Biura Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

-„Zagrożenia związane z użytkowaniem internetu:  cyberprzestępczość, cyberzagrożenia „- warsztaty dla klas I

– Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami, środkami psychoaktywnymi -wykorzystywanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych. – /alkohol, papierosy, narkotyki, dopalaczeitp./ – prelekcje dla klas III I prowadzone przez p. Piotra Rychłego z Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM

– ufundowanie nagród dla uczniów klas I-III w konkursach odbywających się w ramach Tygodnia Profilaktyki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu:

stała współpraca szkoły z poradnią mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych młodzieży

– udział pedagoga i psychologa szkolnego w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez poradnię związanych z tematyką podnoszenia poziomu jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Rada Rodziców:

– konsultowanie planowanych działań w ramach pracy szkoły: wychowawczych, organizacyjnych, technicznych

– organizacja szkolnych imprez środowiskowych z pomocą RR

– Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu

– Informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu: bieżące informacje na stronie szkoły

Samorząd Uczniowski:

– Organizacja pomocy materialnej dla osób samotnych z terenu gminy

–  współpraca w ramach ZPB z SU w organizacji Tygodnia Profilaktyki

– współpraca z SU w celu utrzymania bezpieczeństwa w toaletach

uczniowskich

stała współpraca w ramach ZPB: SU, RR oraz koordynatora ds. projektu

Pan E.Zań -Terapeuta Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego dla ofiar   przemocy w rodzinie:

 – konsultowanie trudnych przypadków wychowawczych

– kierowanie uczniów, rodziców do Punktu Terapeutycznego

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Oświęcimiu:

 – Organizacja wyjść uczniów klas III na lekcję z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na terenie komendy

– współpraca z komendą podczas organizacji szkolnego Pikniku Rodzinnego

Sanepid Oświęcim:

 • Współpraca podczas Realizacji programu zalecanego przez Sanepid Oświęcim „ Trzymaj formę”

 Ponadto realizowano następujące działania w roku szkolnym 2016/2017:

 w obszarze organizacyjnym:

 • Kontynuacja współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu w celu doskonalenia poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez dalszą realizację
 • Bieżąca diagnoza bezpieczeństwa w szkole ( obserwacje, wywiady- monitorowanie wśród uczniów, rodziców, analiza wyników, zapoznanie wynikami Radę Pedagogiczną, reagowanie na niepokojące sygnały)
 • propagowanie programu ZPB poprzez: gazetki szkolne, komunikaty podawane przez radiowęzeł szkolny, stronę internetową szkoły, lokalną prasę, itp.
 • organizacja imprez środowiskowych dla społeczności gminy oraz przedstawicieli władz z udziałem partnerów programu ZPB: KPP w Oświęcimiu, Straży Pożarnej, SU, RR tj.: jasełka, piknik rodzinny – pokaz sprzętu policji i straży pożarnej
 • zorganizowanie wyjść uczniów klas III do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na lekcję z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów klas III nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
 • Organizacja Tygodnia Profilaktyki w ramach którego odbyły się min. warsztaty:
 • „Mity i fakty nt. uzależnień od środków psychoaktywnych” – dwugodzinne warsztaty dla klas II z przedstawicielem Biura Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
 • Zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, cyberprzemoc, cyberprzestępczość, zjawiska narkotykowe w cyberprzestrzeni- szkolenie młodzieży klas I prowadzone przez Piotr Rychły –

Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM

 • Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami, środkami psychoaktywnymi -wykorzystywanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych. – /alkohol, papierosy, narkotyki, dopalaczeitp./ – prelekcje dla klas III I prowadzone przez  Piotra Rychłego z Centrum Doradczo-Szkoleniowe AUXILIUM
 • Prowadzenie zajęć z klasami I-III z zakresu profilaktyki zgodnie z opracowanym Ramowym Planem Godzin Wychowawczych zawierającym min. tematykę dot. procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ucznia przestępczością lub demoralizacją oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem i profilaktyką zdrowotną w tym min.:

Zaburzenia psychiczne, jako konsekwencje używania środków psychoaktywnych prelekcje dla klas I

– Przemoc, eskalacja konfliktu – konsekwencje prawne stosowania przemocy – prelekcje dla klas II

– Agresja i autoagresja, czyli jak radzić sobie z trudnymiemocjami – warsztaty dla klas II

 • Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”
 • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki
 • Wdrażanie i doskonalenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
 • Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami

i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

 • Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – gazetki szkolne, prelekcje
 • Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży
 • Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki
 • Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.

 w obszarze infrastruktury :

 • przystosowanie klas do potrzeb szkoły podstawowej poprzez remont w/w klas, zakup nowych tablic oraz wyposażenia, min. ławek, krzeseł, itp.
 • przebudowa jednej z klas na świetlicę szkolną dla najmłodszych uczniów
 • przygotowanie boksów w szatni dla najmłodszych uczniów

 w obszarze technicznym:

 • remont urządzeń znajdujących się na boisku szkolnym: – naprawa obręczy do kosza – malowanie słupków i tarcz do kosza – naprawa bramek do gry w piłkę ręczną oraz naprawa mocowań bramek do podłoża

 Wnioski:

 • nadal reagować na bieżące sygnały dot. pojawiających się zagrożeń, podejmować działania przy współpracy z policją
 • nadal angażować rodziców w realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa

Załączniki:

 1. Wniosek o zmianę nazwy szkoły w związku z przekształceniem placówki
  z gimnazjum na szkołę podstawową ( obecna nazwa to: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu) na certyfikacie  „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 2. Zintegrowany Plan Działań „Bezpieczne Gimnazjum” na rok szkolny 2017/2018

 

Archiwum działań 2016-2017

Archiwum działań 2010-2013