Rekrutacja – rok szkolny 2022/2023

 

Drodzy Rodzice! 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż od dnia 24 lutego  do 25 marca 2022 r. trwać będą zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 dzieci urodzonych w 2015 r. Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) oraz wnioski o przyjęcie do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 25 marca 2022 r. do godz.15.00 .

UWAGA!   Karty zapisu oraz wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00 – 15.00).

Dokumentami, które należy przedstawić do wglądu podczas składania kart zapisów i wniosków są:

 • Dowód osobisty rodzica
 • Skrócony akt urodzenia dziecka – oryginał

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I na rok szkolny 2022/2023 –  zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Oświęcim – przeprowadzane będzie wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  –  od dnia 24 lutego 2022r. do dnia 25 marca 2022r.
 • weryfikacja wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 28 marca do 31 marca 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  6 kwietnia 2022 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 7 kwietnia do 13 kwietnia 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 kwietnia 2022r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków  –  od dnia 26 maja 2022r. do dnia 3 czerwca 2022r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  od dnia 6 czerwca do 7 czerwca 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  8 czerwca 2022r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 9 czerwca do 15 czerwca 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 czerwca 2022r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z uchwałą  nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r.  (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

 • do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;
 • kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;
 • miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Karta zapisu dziecka do szkoły z obwodu

Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej