Rekrutacja – rok szkolny 2023/2024

 

Drodzy Rodzice! 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż od dnia 22 lutego do 22 marca 2024 r. trwać będą zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 dzieci urodzonych w 2017 r. Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) oraz wnioski o przyjęcie do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 22 marca 2024 r. do godz.15.00 .

Rodziców dzieci urodzonych w 2017 r. i zamieszkałych w obwodzie szkoły  prosimy o składanie zgłoszeń do szkoły w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. Pozwoli to nam ustalić liczbę wolnych miejsc dla dzieci spoza obwodu podlegających procesowi rekrutacji.

UWAGA!   Karty zapisu oraz wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00 – 15.00).

Dokumentami, które należy przedstawić do wglądu podczas składania kart zapisów i wniosków są:

 • Dowód osobisty rodzica
 • Skrócony akt urodzenia dziecka – oryginał

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I na rok szkolny 2024/2025 –  zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2024 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 stycznia 2024 r. – przeprowadzane będzie wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dzieci z obwodu szkoły (sołectwo Zaborze oraz Dwory II) zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym, na wniosek rodziców złożony w sekretariacie danej szkoły.

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  –  od dnia 22 lutego do dnia 22 marca 2024 r.
 • weryfikacja wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 25 marca do 27 marca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  3 kwietnia 2024 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 4 kwietnia do 8 kwietnia 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 kwietnia 2024 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków  –  od dnia 23 maja  do dnia 3 czerwca 2024 r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  od dnia 4 czerwca do 5 czerwca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  10 czerwca 2024 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 11 czerwca do 13 czerwca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 czerwca 2024 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z uchwałą  nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r.  (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

 • do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;
 • kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;
 • miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

 

Załączniki i dokumenty:

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Karta zapisu dziecka do szkoły z obwodu

Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

Zarządzenie Wójta nr 19/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Zarządzenie nr XXXI/333/17 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.