Rekrutacja – rok szkolny 2018/2019

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż rozpoczynają się zapisy  do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dzieci urodzonych w 2011 r. i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zaborzu.

Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły przyjmowane są w sekretariacie do dnia 9 marca 2018 r. do godz.15.00 .

Dokumentami, które podczas zapisu dziecka do klasy I należy przedstawić do wglądu są:

  • Dowód osobisty rodzica
  • Skrócony akt urodzenia dziecka

Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Pragniemy również Państwa poinformować, iż wzorem roku ubiegłego będziemy prowadzić nabór uczniów do klas II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej w niżej opisanych terminach

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

  • składanie wniosków  –  od dnia 26 lutego do dnia 28 marca 2018 r.
  • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków                 i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przez komisję rekrutacyjną   od 4 do 20 kwietnia 2018 r.
  •   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –  23 kwietnia 2018 r.
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od 24 do 26 kwietnia 2018 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 27 kwietnia 2018 r.                                                                                                                                                                             

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym   (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;

3) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów  są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

WNIOSEK i KARTA ZAPISU – kliknij  poniżej

więcej informacji wkrótce…..