Konkurs na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Administrator GN   20 listopada 2020   Możliwość komentowania Konkurs na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020 została wyłączona

 

Z okazji obchodzonego 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Konkurs ma na celu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka;
 • promowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka;
 • motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat praw dziecka;
 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

Postanowienia ogólne:

 1. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 2. Zgłoszenia muszą mieć charakter indywidualny.
 3. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy swietlica.spzaborze@gmail.com  w postaci skanu lub wysokiej jakości zdjęcia do dnia 9 grudnia 2020 r., w temacie wiadomości umieszczając imię, nazwisko oraz klasę autora pracy oraz dopisek ODPD.
 4. Prace można także dostarczyć osobiście do budynku Szkoły Podstawowej im. KEN w Zaborzu przy ul. Jezioro 2, zostawiając je w portierni lub umieszczając w skrzynce w przedsionku szkoły. Na odwrotnej stronie powinno się znaleźć imię i nazwisko autora oraz klasa.
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć uzupełniony formularz oświadczeń rodziców / opiekunów prawnych uczniów-autorów prac dostępny poniżej.
 6. Z zebranych zgłoszeń zostanie stworzona wystawa konkursowa.
 7. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: klasy I-IV oraz klasy V-VIII.
 8. W każdej kategorii wiekowej szkolna komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze prace i prześle do Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. Tam zostaną one poddane szczegółowej ocenie w celu wyłonienia zwycięzców.
 9. W ocenie na poziomie szkolnym uwzględniane będą:
 • oryginalność przedstawienia tematu;
 • pomysłowość w zastosowaniu techniki pracy;
 • estetyka i jakość pracy;
 • poziom samodzielności wykonania pracy.
 1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
 2. Uczestnicy konkursu o wynikach zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły.
 3. Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione na stronie internetowej szkoły.
 4. Szczegółowe informacje dostępne: https://kuratorium.krakow.pl/rzecznik-praw-dziecka-oglasza-konkurs-dla-szkol-na-najciekawsze-prace-plastyczne-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-2020/.

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć, należy zapoznawać dzieci i młodzież z tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są one łamane. Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli: członkowie rodziny, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby pracujące z dzieckiem. Powinni oni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

 

Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy