Edukacja z wojskiem

„Edukacja z wojskiem” to edukacyjno-obronny program pilotażowy. Przygotowali go wspólnie: Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem jest edukacja dzieci i młodzieży w tematyce związanej z bezpieczeństwem i obronnością.

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja z wojskiem”, jest organizacja zajęć z edukacji proobronnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Celem przedsięwzięcia jest:

  1.  podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
  2.  kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
  3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
  4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
  5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
  6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.